حامی هنر چه می کند؟

ما، در « حامی هنر»، تلاش می کنیم تا با تیمی از بهترین اساتید انجمن خوشنویسان ایران در کنار شما باشیم تا بتوانید در خط تحریری با مداد و خودکار به مهارت برسید و در نهایت همراه با مدرک پایان دوره از انجمن خوشنویسان ازآنچه آموزش دیده اید استفاده عملی کنید.

 خط تحریری وهماهنگی دست ومغز

استادان خوشنویسی نه تنها مشق نظری را پیش نیاز مشق عملی می دانند، بلکه توصیه می کنند که مشق نظری از مشق عملی بیشتر باشد‌. یعنی دانش آموز قبل از تمرین و تکرار در نوشتن باید با دقت زیاد به حروف و کلمه ها نگاه کند این امر سبب می شود تا ابتدا شکل درست حرف ها در ذهن نقش ببندد تا آنگاه با تمرین وتکرار آن شکل صحیح را بتواند بنویسد. در واقع تمرین خوشنویسی علاوه بر اینکه خط دانش آموز را زیبا می کند سبب تقویت دقت-درست دیدن- وهماهنگی دست و مغز می شود که این امر برای پیشرفت تحصیلی و موفقیت در سایر امور زندگی بسیار دارای اهمیت است وهمچنین دانش آموز خوشنویس دارای جایگاه ویژه ای دربین دوستان واطرافیان خود می شود که این نیز اعتماد به نفس اورا افزایش می دهد.
پس می توان با شروع آموزش از ابتدای تحصیل برای آنها به نتایج بهتر و سریع تری در خوشنویسی تحریری با مداد و خودکار رسید.

روزهای برگزاری کلاس:

شنبه ها ساعت 16 الی 18 - پنجشنبه ها ساعت 11 الی 13

 مدرس: حامد توسلی